Grantové a programové projekty ústavu

Středisko pro výzkum paleolitu a paleoetnologie
Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů
Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii
Oddělení moravskoslezského pravěku
Archiv a knihovna
Společné projekty pracovišť

 

Středisko pro výzkum paleolitu a paleoetnologie

 • Nejstarší moderní lidské chování ve východní části střední Evropy, GA ČR 15-19170S, 2015-2017, řešitel Ing. Petr Škrdla, Ph.D.
 • Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy, GA ČR, 13-08169S, 2013-2017, (společně s Univerzitou Karlovou v Praze), spoluřešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Paleolitické umění. Kontextuální přístup, GA ČR GA404/08/0045, 2008 – 2010, řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Časně mladopaleolitické osídlení brněnské kotliny a okolí, GA AV IAA800010801, 2008 – 2012, řešitel Ing. Petr Škrdla, Ph.D.
 • Lovecké strategie mladopaleolitických lovců, GA AV KJB800010701, 2007 – 2009, řešitel RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
 • Gravettské sídliště Ostrava-Petřkovice, GA ČR GA404/06/0055, 2006 – 2008, řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Pavlovien Dolnomoravského úvalu, GA ČR GA404/05/0305, 2005 – 2007, řešitel Ing. Petr Škrdla, Ph.D. 
 • Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie, paleoauxologie, GA ČR GA206/04/1498, 2004 – 2006 (společně s Univerzitou Karlovou v Praze, Národním muzeem, Slovenským národním museem), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Paleolit a mezolit Čech, Moravy a Slezska, GA ČR GA404/03/0157, 2003 – 2005 (společně s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem AV ČR Praha), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Jarošov II v kontextu paleolitického osídlení Uherskohradišťska, GA AV IAB8001203, 2002 – 2004, Ing. Petr Škrdla, Ph.D.
 • Paleolitické a mezolitické osídlení krasu, GA AV IAA9001901, 1999 – 2001 (společně s Moravským zemským muzeem), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. 
 • Gravettien Jižní Moravy, GA ČR GA404/93/2359, 1993 – 1995, řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Mladopaleolitické sídliště Pavlov, GA AV IA90104, 1991 – 1993, řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

 

Mezinárodní projekty a programy spolupráce

 • Dzeravá skala: Early Upper Paleolithic in the Middle Danube Region; L.S.B.Leakey Foundation, Berkeley, U.S.A., 2002-2003, (společně se Slovenskou akademií věd a Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Technologische und dermatoglyphische Analyse der ältesten Keramik: Pavlov (Südmähren) und Krems (Niederösterreich). Austrian Science and Research Liaison Office Brno (společně s Österreichische Akademie der Wissenschaften a Masarykovou univerzitou Brno), 2002-2003, řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • L´art gravettien de la Moravie du Sud dans son context archéologique, Maison des Sciences Humaines, France - Mellon Foundation, U.S.A. 2000-2001, řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Comparison of Near Eastern and Moravian EUP knaping Technologies A.W. Mellon fellow at the Albright Institute of Archaeological Research, U.S.A. and the American Schools of Oriental Research, Jerusalem, 2000 - 2001, řešitel Ing. Petr Škrdla, Ph.D.
 • The Last Foragers of Northern Bohemia. National Geographic Foundation, U.S.A. No 98/6330, 1999-2001, řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Patterns of interaction between Anatolia and Southeast Central Europe during the Upper Palaeolithic and Neolithic, American Research Institute in Turkey and Mellon Foundation, U.S.A. 1997-1998, řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Early Modern Humans in Moravia, Wenner Gren Foundation, U.S.A. No ICRG-14. 1996-1999, (společně s University of New Mexico), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Dolní Věstonice and Pavlov, L.S.B.Leakey Foundation, Berkeley, U.S.A, 1991-1994, řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

 

Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů

 • Kořeny a proměny germánské společnosti střední a mladší doby římské ve světle výpovědi žárového pohřebiště Modřice-Sádky, GA ČR 15-20700S, 2015-2016, (společně s Ústavem archeologické památkové péče Brno), řešitel Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
 • Krátkodobé tábory římské armády na Moravě a v Dolním Rakousku: multidisciplinární výzkum - standardní metodika - nová historická interpretace, AV ČR M300011201, 2012-2015, řešitel Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
 • Kontinuita nebo změna. Migrující a autochtonní populace na prahu středověku, AV ČR M300010902, 2009 – 2011 (společně s Německým archeologickým ústavem – Römisch-Germanische Kommission Frankfurt a. M., podporováno Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum SRN), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Langobardi de suis regionibus egressi. (Paul.Diac. 1, 19). Časně středověké migrace a problém etnické identity v 6. století, GA ČR GA404/09/1719, 2009 – 2010, řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Germánská populace na prahu mladší doby římské: historický, sídlištní a socio-ekonomický kontext na příkladu mikroregionu Pasohlávek, GA ČR GA404/09/1054, 2009 – 2011, řešitel Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
 • Zvláštnosti vývoje v období mezi pozdní antikou a středověkem ve středodunajském prostoru, GA AV IAA800010502, 2005 – 2007, řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Aktuální úkoly výzkumu a záchrany římsko-antických památek u Mušova, GA ČR GA404/05/2455, 2005 – 2007, řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Římská enkláva v oblasti Mušova, současné problémy a význam pro římské vojenské dějiny v Podunají, GA AV IAA8001101, 2001 – 2003, řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Oblast severně od středního Dunaje v období mezi rozpadem západořímské říše a příchodem Slovanů. Nové pohledy archeologického a antropologického bádání, GA ČR GA404/99/0427, 1999 – 2001 (společně s Masarykovou univerzitou), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Antický Řím a problém akulturace v oblasti severně od středního Dunaje z pohledu nových výzkumů v ČR, GA AV IAA9001701, 1997 – 1999, řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Studium procesů vznikajících při použití plazmochemické metody k restaurování a konzervování archeologických a muzejních předmětů, GA ČR GA202/94/0490, 1994 – 1996 (společně s Masarykovou univerzitou), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Římský vojenský zásah a místní populace severně od středního Dunaje v prvních třech stoletích po Kristu, GA ČR GA404/94/0782, 1994 – 1996 (společně s Univerzitou Karlovou v Praze), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Vztah Říma s germánskými kmeny ve světle nových archeologických pramenů v sídlištním regionu Podyjí, GA AV IA90103, 1991 – 1993, řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

 

Mezinárodní projekty a programy spolupráce

 • Podunajský limit – světové kulturní dědictví, EU/CE Projekt, 2008–2011 (koordinátorem Institut für Österreichische Geschichts-Forschung Universität Wien), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
 • Výzkum římských vojenských táborů v Dolním Rakousku a na Moravě (ze stejnojmenného programu, v rámci širšího výzkumného projektu „Jantarová stezka“ – „Amber route“), 2009–2015 (společně s Österreichisches Archäologisches Institut, Wien a Niederösterreichisches Museum für Urgeschichte Asparn/Zaya), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
 • Frühmittelalterliche Schmiedegräber bei Langobarden und Awaren, dlouhodobý projekt (společně s Interdisziplinäres Forschungsinstitut für Archäologie – VIAS, Universität Wien), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Germánské sídlištní struktury na pomezí římské říše, dlouhodobý program (společně s Archeologickým ústavem Slovenské akademie věd v Nitře), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Untersuchungen und Kartierungen von Sr, Pb und O Isotopen zur Herkunftbestimmung ortsfremder Personverbände während der Frühen Mittelalters, program Neue Wege der Langobarden-Forschung, dílčí, od roku 2007 řešený segment v rámci širší česko-německé spolupráce, zaměřeného na zkoumání struktur raných dějin v prvním tisíciletí na Moravě (společně s Römisch-Germanische Komission, Frankfurt a. M.), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Transformation. The Development of a Common Culture in the Northern Provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea, program Culture 2000 při Evropské komisi (koordinátorem Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz), 2004 – 2007, řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Le pays transdanubien entre l`Empire romain, l´Empire franc et Byzance (Ve-IXe siecles), Mezinárodní výzkumné kooperační programy (PICS), 2004 – 2006 (společně s Centre national de la recherche scientifique, Paris), řešitelem za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • L´or des principes barbares – Das Gold der Barbarenfürsten, EU, 2000 – 2001 (společně s Musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren, koordinátorem Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, 1999 – 2002, řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • La formation de la civilisation „Mérovingienne“ en Europe orientale et occidentale, Programme de recherche dans le cadre de coopération franco - tchéque, 1998 – 2001 (společně s Centre national de la recherche scientifique), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno
 • Grundprobleme des frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, dlouhodobý, kontinuálně probíhající a na jednotlivá dílčí témata zaměřený program (společně s Prähistorische Komission Österreichische Akademie der Wissenschaften, Universität Wien a Archeologickým ústavem Slovenské Akademie věd, Nitra), probíhá od roku 1998, řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • L`est européan dans le Haut Moyen Age: des tribus à l`état, program Dohoda o utvoření uskupení evropského výzkumu (koordinátorem Centre national de la recherche scientifique, Paris), 1993 – 1996, řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Jantarová stezka – projekt zemí Středoevropské iniciativy 1991–1996, garantovaný Ministerstvem kultury SR, s účastí vědeckých kulturních institucí z ČR, Slovenska, Itálie, Slovinska, Rakouska, Maďarska a Polska, řešeno dílčí téma římské vlivy v germánské společnosti severně od středního Dunaje, řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Mušov – Oberleis. Römisch-germanische Konfrontation (Der Burgstall von Mušov und der Oberleisberg bei Ernstbrunn. Römisch-germanische Auseinandersetzungen im nördlichen Niederösterreich und Südmähren, společný projekt v rámci mezinárodního programu „Ost-West-Program“ 1990–1996 (společně s Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien a Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien, řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Corpus der Römischen Funde in Barbaricum, s podporou Deutsche Forschungsgemeinschaft, dlouhodobý program probíhající od r. 1990 (koordinátorem Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt a. M.), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

 

Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii

 • Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích, GAČR 17-01878S, 2017-2019, řešitel, PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Úloha center v přechodové společnosti na příkladech z raně středověké Moravy a Slezska, GAČR 15-22658S, 2015-2017, řešitel doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy jako sociální, duchovní a chronologický fenomén. GAČR, RČ: P4055/13-20936P, 2013 - 2015, řešitel PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.
 • Archeologická základna v Mikulčicích - reprezentativní publikace, MK 54522/2013 OPP, 2013, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Mosty 9. století v Mikulčicích, Říční archeologie a paleoekologie, GA ČR P405/11/2258, 2011 - 2013, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Reprezentativní publikace o slovanském hradišti v Mikulčicích, MK ČR 51755/2012 OPP, 2010 - 2012, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Historický reliéf hradiště v Mikulčicích – dokumentace, ochrana, prezentace, MK ČR MK 6763/2010, 2010, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc
 • Říční ramena v Mikulčicích, MK ČR MK436/2009, 2009, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Prostorové využití parcel moravských měst na základě archeologických pramenů ve 13. a 14. století, GA ČR 404/09/1966, 2009 – 2012, řešitel PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
 • Vztah zástavby a prostoru v Brně ve 12. a 13. století – odraz urbanizace v archeologických pramenech ve středoevropských souvislostech, GA AV IAA800010704, 2007 – 2008 (společně s o.p.s. Archaia Brno), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
 • Vývoj slovanské opevňovací techniky na Moravě v raném středověku, GA ČR GA404/07/1068, 2007, řešitel PhDr. Rudolf Procházka CSc.
 • Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic, GA ČR GA404/07/1513, 2007 – 2010 (společně s Archeologickým ústavem AV ČR Praha a Pamiatkovým úradom SR), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Časně slovanská sídliště v Pavlově a v Přítlukách, GA ČR GA404/07/1629, 2007 – 2009, řešitel PhDr. Dagmar Jelínková, CSc.
 • Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny, GA ČR GA206/07/0699, 2007 – 2009 (společně s Národním muzeem, Archeologickým ústavem AV ČR Praha, Univerzitou Karlovou v Praze a Západočeskou univerzitou v Plzni), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Archeologické prameny z raně středověkých Mikulčic – podhradí, GA AV IAA800010703, 2007 – 2009, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Středověká urbanizace českých zemí a její odraz v archeologických pramenech – příklad širšího Brněnska, GA AV IAA800010501, 2005 – 2007, řešitel PhDr. Jiří Doležel
 • Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech, GA ČR GA404/05/2671, 2005 – 2007 (společně s Archeologickým ústavem AV ČR Praha), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Mikulčice, bazilika s pohřebištěm (katalog a analýza), GA ČR GA404/05/2447, 2005 – 2007, řešitel doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc.
 • Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích a problematika velkomoravského zásahu do prostoru severně od Moravské brány, GA AV IAA8001401, 2004 – 2006 (společně se Slezským zemským muzeem), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích – vývoj a sociálně-ekonomická struktura, GA ČR GA404/04/0013, 2004 – 2006 (společně s Národním muzeem, Archeologickým ústavem AV ČR Praha a Masarykovou univerzitou), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Chronologie brněnské keramiky v období od 12. až do počátku 14. století, GA AV IAA8001402, 2004 – 2006 (společně s o.p.s. Archaia Brno), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
 • Hrad Přerov a polský průnik na Moravu kolem roku 1000, GA ČR GA404/03/0722, 2003 – 2005 (společně s o.p.s. Archaia Brno), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Čeněk Staňa, CSc.
 • Antropologická a epidemiologická charakteristika velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu, GA ČR GA206/03/0725, 2003 – 2005 (společně s Národním muzeem a Archeologickým ústavem AV ČR Praha), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Topografie raně středověkých Mikulčic (globální průvodce po výzkumu 1954 – 1992), GA ČR GA404/02/1497, 2002 – 2003, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Dendrochronologie subfosilních kmenů jako předpoklad datování prehistorických dřev, GA ČR GP404/01/P127, 2001 – 2002, řešitel Mgr. Jitka Vrbová-Dvorská, Ph.D.
 • Archeologie středověkých měst v českých zemích, GA ČR GA404/01/0490, 2001 – 2003 (společně s Archeologickým ústavem AV ČR Praha), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Jiří Doležel
 • Velkomoravská pohřebiště a jejich přínos pro chronologii 9. a 10. století, GA ČR GA404/99/0429, 1999 – 2001 (ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha a Masarykovou univerzitou), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Slovanské pohřebiště z 2. poloviny 9. – počátku 12. století v Mušově. Katalog, GA ČR GA404/98/0693, 1998, řešitel PhDr. Dagmar Jelínková, CSc.
 • Sídelní aglomerace velkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy, GA ČR GV404/96/K089, 1996 – 2001 (společně s Českou geologickou službou, Moravským zemským muzeem, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Mendelovou univerzitou v Brně), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Mikulčické Valy v proměnách údolní nivy v holocénu, GA ČR GA404/96/0109, 1996 (společně s Českou geologickou službou a Státním památkovým ústavem v Ostravě), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Hrady českého Slezska, GA ČR GA404/96/0711, 1996 – 1997 (společně se Slezskou univerzitou v Opavě), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Výšinné hradiště Staré Zámky v Brně-Líšni v časném středověku. Archeologické a historické vyhodnocení výzkumu, GA AV IAA9001502, 1995 – 1996, řešitel PhDr. Čeněk Staňa, CSc.
 • Stratigrafie slovanského hradiště v Mikulčicích a její chronologická kritéria, GA AV IAA901106, 1993 – 1995, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • Velkomoravský region blučinského typu – Brněnsko v 8. – 11. století ve světle archeologických pramenů, GA AV IA90155, 1992 – 1994, řešitel PhDr. Čeněk Staňa, CSc.

 

Mezinárodní projekty a programy spolupráce

 • „Archeologický park Mikulčice – Kopčany“ – projekt v rámci Programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, 2007–2013 (koordinující instituce Masarykovo museum v Hodoníně), koordinující řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Vývoj osídlení v příhraniční oblasti jihozápadní Moravy a severní oblasti dolnorakouského Waldviertelu, projekt partnerských měst Jemnice a Raabs spolu s obcí Vratěnín, za účasti Dolnorakouských zemských orgánů, 2002–2003, řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Europas Mitte um 1000, mezinárodní výstavní projekt Deutsches historisches Museum zu Berlin a Deutschen Verbände für Altertumsforschung (za podílu dalších muzejních a vědeckých institucí z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska a ČR), 2000–200?, koordinující řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Moravia Magna, dlouhodobý program Mezinárodní akademické unie zahájený roku 1997, (společně se Slovenskou akademií věd, Polska Akademia Nauk Kraków, Magyar Tudományos Akadémia a Österreichische Akademie der Wissenschaften), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • "Ost-West-Program": Projekt Mikulčice, mezinárodní program 1990–1996 (společně s Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien a Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien), řešitelé za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. a PhDr. Lumír Poláček, CSc.

 

Oddělení moravskoslezského pravěku

 • Pozdní eneolit na Moravě v kontextu pravěkého vývoje střední Evropy, GA AV IAA800010705, 2007 – 2011, řešitel PhDr. Lubomír Šebela, CSc.
 • Neolitické sídliště v Mohelnici u Zábřeha, GA ČR GA404/05/0825, 2005 – 2006, řešitel prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
 • Výšinná osada lidu badenské kultury v Hlinsku u Lipníku nad Bečvou, GA ČR GA404/03/0758, 2003 – 2005, řešitel PhDr. Lubomír Šebela, CSc.
 • Pozdní eneolit na Moravě: soupis pohřebišť kultury zvoncovitých pohárů, GA AV IAA8001202, 2002 – 2006 (společně s Masarykovou univerzitou), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lubomír Šebela, CSc.
 • Analýza neolitického sídliště v Mohelnici u Zábřehu, GA ČR GA404/01/0190, 2001 – 2003 (společně s Ústavem archeologické památkové péče Brno a Univerzitou Hradec Králové), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
 • Historický vývoj jižní Moravy na přelomu starší a střední doby bronzové, GA AV IAA9001002, 2000 – 2003, řešitel prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
 • Výzkum a evidence archeologických kulturních památek a nálezů v oblasti výstavby vodního díla Nové Mlýny (okr. Břeclav), MK ČR PK96P03OPP013, 1996 – 1998, řešitel prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
 • Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi – Hruškách, GA AV IAE9001601, 1996 (společně s Ústavem archeologické památkové péče Brno), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
 • Historický vývoj jižní Moravy na počátku doby bronzové, GA AV IA90154, 1992 – 1994, řešitel prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

 

Mezinárodní projekty a programy spolupráce

 • Lithic Industry of the Jevišovice Culture in Moravia and Adjacent Territories, česko – polský společný projekt v rámci mezinárodní dohody o vědecké spolupráci, od roku 2009 (společně s Polska Akademia Nauk Kraków), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lubomír Šebela, CSc.
 • Kultura zvoncovitých pohárů ve střední Evropě ve světle kamenné štípané industrie, česko – polský společný projekt v rámci mezinárodní dohody o vědecké spolupráci, od roku 2007 (společně s Polska Akademia Umiejętności Kraków), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lubomír Šebela, CSc.
 • Chipped Stone Industries of the Moravian Bell Beaker Culture of the Central European Background, česko – polský společný projekt v rámci mezinárodní dohody o vědecké spolupráci, 2003 - 2008 (společně s Polska Akademia Nauk Kraków), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lubomír Šebela, CSc.
 • Das prähistorische und keltische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren Raum: Metallurgie und Herkunft, nadace Volkswagen-Stiftung, 1992 – 1995 (společně s Technische Universität München, Museum für Vor- und Frühgeschichte - Prähistorische Staatssammlung München, Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie Schwäbisch-Gmund, Národním technickým muzeem Praha, Národním muzeem Praha, Archeologickým ústavem AV ČR Praha, Muzeem středního Povltaví Strakonice, Prácheňským muzeem Písek, Ústavem archeologické památkové péče Brno, Technickým muzeem Brno, aj.), řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
 • Chipped Stone Industries – Pozdně eneolitická štípaná industrie na Moravě a její vztah k sousedním oblastem, 1993 - 2002 (společně s Polska Akademia Nauk Kraków a Masarykovou univerzitou Brno), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno PhDr. Lubomír Šebela, CSc.
 • Paleometalurgie der Kupferzeit und frühe Bronzezeit Mitteleuropas, program dlouhodobé mezinárodní spolupráce, 1992 – 2001 (společně s Universität des Saarlandes in Saarbrücken a Univerzitou Karlovou v Praze), řešitelé za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Ivo Rakovský CSc., prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. a PhDr. Lubomír Šebela, CSc.

 

Archiv a knihovna

 • Archeologický informační systém ČR- druhá generace, Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (poskytovatel MŠMT, č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439), 2017-2021, zástupkyní za partnera projektu Archeologický ústav AVČR Brno Mgr. Olga Lečbychová
 • Archeologický informační systém České republiky, Velké výzkumné infrastruktury ČR (poskytovatel MŠMT, č. projektu LM2015080), 2016-2019, hlavní koordinátorka Mgr. Olga Lečbychová (zastupuje Mgr. Zdenka Kosarová)
 • INDIHU - Vývoj nástrojů a infrastruktury pro Digital Humanities, program NAKI II (hlavní řešitel Knihovna Akademie věd ČR, č. projektu DG16P02R044), 2016-2020, zástupkyní za partnera Archeologický ústav AVČR Brno Mgr. Olga Lečbychová
 • Rekatalogizace fondu knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR (VISK 5 – podprogram Retrokon), 2011, odpovědná osoba Hedvika Břínková.
 • Internetová encyklopedie dějin Brna, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, osa Partnerství a sítě (společně s Masarykovou univerzitou Brno, Muzeem města Brna, Ústavem archeologické památkové péče Brno, Archaia Brno, o.p.s., SŠ umění a designu a VOŠ restaurátorskou, Muzeem Vysočiny Jihlava), 2010 – 2012, zástupkyní za partnera Archeologický ústav AV ČR Brno Mgr. Olga Lečbychová.

 

Společné projekty pracovišť

 • Před neolitem: Kontextuální analýza enviromentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy. GA ČR P504/13-08169S, 2013 – 2017, (společně s Univerzitou Karlovou v Praze, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Západočeskou univerzitou v Plzni ), řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, MK-S 82/2013 OVV, 2013 - 2016, (společně s Ministerstvem kultury ČR, Masarykovou univerzitou v Brně - Filozofická fakulta, Archaia Brno o.p.s, Mendelovou univerzitou v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta, Muzeem vysočiny v Jihlavě, p.o.), řešitel PhDr. Jiří Doležel
 • Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy, DF 12P01OVV010, 2012 - 2015, (společně s Moravským zemským muzeem v Brně), řešitel doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací, 1xnMfP0001, 2012 - 2014, (společně s Masarykovou univerzitou v Brně), spoluřešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • Moravskoslezská škola doktorandských studií II, GA ČR GD404/09/H020, 2009 – 2012 (společně s Masarykovou univerzitou v Brně a Slezskou univerzitou v Opavě), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Moravskoslezská škola doktorandských studií, GA ČR GD404/05/h527, 2005 – 2008 (společně s Masarykovou univerzitou v Brně a Slezskou univerzitou v Opavě), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Aktuální otázky českých dějin v mezinárodních souvislostech, GA AV KSK8015116, 2001 – 2004 (společně s Historickým ústavem AV ČR, Masarykovým ústavem AV ČR, Ústavem dějin umění AV ČR a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Dějiny českých zemí v mezinárodním kontextu, GA AV KSK3015601, 1996 – 2000 (společně s Historickým ústavem AV ČR, Archeologickým ústavem AV ČR Praha, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Masarykovým ústavem AV ČR, Slovanským ústavem AV ČR, Ústavem pro hudební vědu AV ČR a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., doc. PhDr. Pavel Kouřil CSc.
 • Pravěké, raně a vrcholně středověké osídlení jižní Moravy, vývoj a změny struktury osídlení. Evidence a dokumentace archeologických nálezů a nalezišť – I. etapa, MK ČR PK96PO3OPP007, 1996 – 1998 (společně s Masarykovou univerzitou a Státním památkovým ústavem v Brně), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

 

Mezinárodní projekty a programy spolupráce

 • Spolupráce při vědeckém výzkumu paleozoologického materiálu (od 2010) s Ústavem archeologie Historické a Pedagogické fakulty university ve Vratislavi, odpovědný řešitel Archeologický ústav AV ČR, Brno RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph. D.
 • Mezinárodní spolupráce v oblasti archeologie a příbuzných vědních disciplin a studia dějin východní a střední Evropy se zvláštním zřetelem k území Krymu a České republiky, 2009–2013 (společně s Krymským institutem archeologie Národní akademie věd Ukrajiny v Simferopolu), koordinující řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Společný česko-německý projekt, zaměřený na zkoumání struktur raných dějin v dobách prvního tisíciletí na Moravě, především nálezů z doby stěhování národů z nalezišť langobardských a slovanských, zahájeno 2009 (společně s Römisch-Germanische Komission, Frankfurt a. M.), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Absolute Chronology for Early Civilisations in Austria and Central Europe using 14 C Dating with Accelerator Mass Spectrometry, výzkumný projekt zahájený 1998 (společně s Naturhistorisches Museum Wien a Institut für Radiumforschung und Kernphysik der Universität Wien), řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
 • Společné problémy pravěkého a časně historického vývoje v oblasti Moravy a západního Slovenska, mezinárodní program zahájený roku 1996 (společně s Archeologickým ústavem Slovenské akademie věd v Nitře), řešitelé za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. a doc. PhDr. Pavel Kouřil CSc.
 • Multilaterální spolupráce s Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts Frankfurt am Main, od roku 1991 (zpracování a zveřejnění nálezů z jeskyně Býčí skála, nálezy zbraní z oppida Staré Hradisko, terénní výzkumy římských pochodových táborů na jižní Moravě, korpus římských nálezů ve střední Evropě, archeologická chronologie 5. století ve střední a východní Evropě, germánské sídelní aktivity 1. – 6. století na Moravě; Časně historická kontinuita/diskontinuita vývoje v prostoru na sever od středního Dunaje; raný středověk se zaměřením na příchod Slovanů na Moravu a jejich další vývoj; výzkum kontaktní fáze mezi mezolitickými a neolitickými společnostmi na Moravě), koordinující řešitelé za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. a doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.