Archiv

Vedoucí archivu: Mgr. Zdenka Kosarová , Mgr. Olga Lečbychová (mateřská dovolená)
Odborný pracovník - archivář: Kristýna Suchánková, DiS. , Veronika Řihánková, DiS. (mateřská dovolená)
Odborný pracovník projektu AIS ČR: Mgr. Irena Ženožičková, Mgr. Jiří Pejchal, Mgr. Petr Pajda
Administrátorka projektu AIS ČR: Bc. Klára Matulová
 
 
Adresa
Čechyňská 363/19
602 00 Brno
tel.: +420 515 911 117
 
Prosíme uživatele archivu, aby svou návštěvu předem nahlásili a zaslali předběžný seznam požadované dokumentace na suchankova@arub.cz nebo telefonicky +420 515 911 117.
 
Dále bychom také chtěli upozornit, že v souvislosti s externí digitalizací fondu může být omezena možnost studia archiválií. Své požadavky proto, prosím, raději vždy konzultujte předem s pracovníky archivu.
 
Všichni badatelé jsou povinni řídit se pravidly danými badatelským řádem archivu. Studenti mají povinnost předložit při první návštěvě archivu platné potvrzení o studiu, a při opakovaných návštěvách archivu jej každoročně aktualizovat. Badatelský řád se týká také výpůjčních podmínek analogových a digitálních dokumentů, jeho plné znění naleznete zde.
 
Pro případné poskytnutí digitální kopie dokumentu, přístup k osobním fondům a dalším specifickým úkonům (viz badatelský řád archivu) je nutné předložit pracovnicím archivu schválenou žádost. Vyplněnou žádost zasílejte na suchankova@arub.cz . Případné konzultace k nutnosti podání žádosti zasílejte na výše uvedený kontakt nebo telefonicky na +420 515 911 117.
 

Studijní hodiny pro badatele

pondělí 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
úterý zavřeno  
středa 8:30 - 12:00 13:00 - 17:30
čtvrtek zavřeno  
pátek 8:30 - 12:00  

Současná terénní dokumentace archeologických výzkumů v podobě nálezových zpráv. DSC_0664-orez.jpg

O archivu

Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (ARÚB) funguje již od dob založení brněnské pobočky Státního archeologického ústavu v roce 1942. Jedná se o oborový archiv, který shromažďuje informace získané archeologickými výzkumy z území Moravy a Slezska. V současnosti obsahuje přibližně 170 000 zpracovaných archiválií.
 
Nejobsáhlejší část fondu tvoří archiv nálezových zpráv (hlášení, nálezové zprávy, expertní posudky a další podobné dokumenty), dále fotoarchiv (negativy, diapozitivy, fotografie) a archiv plánů a map. Specifickou část fondu představují pozůstalosti a osobní fondy amatérských i profesionálních badatelů. Archiv poskytuje badatelskou základnu vědecké obci a studentům historických věd.
 
Fond archivu je systematicky převáděn do podoby digitálního archivu skenováním starších analogových materiálů a ukládáním nových primárně digitálních dokumentů. Z důvodu narůstání objemu digitálních dat a zvyšujících se nároků na jejich administraci a správu byl v roce 2009 vytvořen centrální informační systém.
 

 

Internetová databáze terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (IDAV) a Digitální archiv a evidence terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (DAEAV)

Tento systém byl logo-modrepozadi.png nazván Digitální archiv a evidence terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (DAEAV). Byl založen na systému klient-server jako desktop fungující v na míru postaveném softwaru Megalit. Systém umožňoval propojení veškeré dostupné dokumentace k jednomu archeologickému výzkumu, její uložení v centrálním datovém skladu, popis metadat k jednotlivým dokumentům, zpřístupnění informací on-line, kde bylo možné díky fulltextovému a multikriteriálnímu vyhledávání podle oprávnění listovat, a zaručoval bezpečné sdílení dokumentů. V prostředí webu paralelně fungovala Internetová databáze terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (IDAV). Oba systé my byly propojené.
 
Dne 31. 5. 2017 byl provoz systému IDAV a DAEAV uzamčen pro zápis a změny. 1. 6. 2017 byl oficiálně spuštěn provoz Archeologické mapy České republiky.
megalit.png IDAV.png
 

Archeologická mapa České republiky (AMČR) a Archeologický informační systém České republiky (AIS ČR)

AMČR je softwarová aplikace, která slouží ke shromažďování dat o plánovaných terénních zásazích, rozdělování archeologických výzkumů mezi oprávněné organizace, sběru a publikaci informací o jejich výsledcích. Na území Moravy a českého Slezska plynule navazuje na informační systém DAEAV. AMČR zahrnuje i retrospektivní databázi archeologických výzkumů, nálezů a lokalit, interaktivní mapu, digitální archiv terénní dokumentace a soubor bibliografických údajů. AMČR je součástí jednotné oborové infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS ČR ) zapsané do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace MŠMT. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. se v lednu 2016 stal řešitelem stejnojmenného projektu.
V rámci AIS ČR se ARÚB spolupodílí na správě a rozvoji následujících projektů:
 

Archeologická mapa České republiky

AMČR sjednocuje základní archeologické infrastruktury v ČR a poskytuje nástroje pro evidenci terénních aktivit, shromažďuje metadata o jejich výsledcích, slouží jako repozitář sekundární dokumentace a data poskytuje veřejnosti k užití.
 

Digitální archiv AMČR

Digitální archiv je webová aplikace určená k prohlížení digitálních dokumentů uložených v AMČR. Nahrazuje předchozí aplikace digitálních archivů ARÚP a ARÚB. Rozhraní je plně provázáno s AMČR a zpřístupňuje archivované dokumenty včetně navázaných popisných a prostorových dat.
 

Archeologie online

Portál prezentuje digitální informační zdroje svázané s poznáváním minulosti české krajiny a českou archeologií. Cílem portálu je nabídnout uživateli rozcestník s mnohdy těžko dostupnými údaji, které mu umožní zorientovat se v existujících infrastrukturách, evidenčních systémech, nástrojích a portálech.
http://www.archeologieonline.cz/
 
Více informací na http://www.aiscr.cz .
 
obr.jpg
Od 1. 6. 2017 převzala AMČR plně funkci agendového systému pro odevzdávání dokumentace z archeologických výzkumů. Vše chna data a dokumenty byly převedeny z předchozí databáze DAEAV, dílčí informace jsou dosud optimalizovány. Uživatelské účty nemusí archeologové z oprávněných archeologických organizací vytvářet znovu. Stačí pouze zažádat o obnovu hesla na úvodní straně AMČR (zapomenuté heslo).
 
Veškeré instrukce, návody a aktuality sledujte na http://www.archeologickamapa.cz .
Přehledný informační leták naleznete na http://www.archeologickamapa.cz/downloads/AMCR_letak.pdf

 

am.jpg

Archeologický informační systém ČR - druhá generace

Cílem projektu AIS-2 je rozvoj páteřní oborové infrastruktury české archeologie zapsané do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur (Archeologický informační systém ČR - AIS CR). AIS CR tvoří síť elektronických databází a nástrojů, které slouží k administraci archeologických výzkumů a šíření informací o archeologickém dědictví státu. AIS-2 se zabývá jeho technickým rozvojem, dlouhodobou udržitelností, zvyšováním kvality datových souborů a využitelností z hlediska budoucího vědeckého výzkumu.

Pro pracovníky oprávněných archeologických organizací

Oprávněná organizace (s působností na Moravě a ve Slezsku ), která má povolení k provádění archeologických výzkumů, má za povinnost (podle § 21 odst. 4 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, Povolení k provádění archeologických výzkumů MK ČR a dle Dohody s Akademií věd ČR):
1. oznámit ARÚB zahájení archeologického výzkumu nejméně 10 dnů před jeho započetím (dříve formulář OZAA)
2. po ukončení každého archeologického výzkumu, nejméně jednou za kalendářní rok, podat ARÚB zprávu o jeho výsledcích (dříve formulář ZAA)
3. do tří let od ukončení archeologického výzkumu odevzdat nálezovou zprávu (viz Pokyny pro sestavování nálezové zprávy )
  1.  
  2. Upozornění: Je-li archeologický výzkum prováděn na území prohlášeném za kulturní památku (KP), národní kulturní památku (NKP), památkovou rezervaci (MPR, VPR) nebo památkovou zónu (PZ), musí být výše uvedené dokumenty zaslány i na Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Brně (kontaktní pracovnice Mgr. D. Vorlíčková, vorlickova.dagmar@npu.cz ), v případě zápisu výzkumu do AMČR je tato informace zasílána na NPÚ automaticky prostřednictvím systému.
  3.  
  4. Soubory ke stažení:

  1. Projekt Internetové encyklopedie dějin Brna (IEDB)

  2. Internetová encyklopedie dějin Brna je kulturně informačním portálem dlouhodobě zpracovávaným širokým kolektivem odborných pracovníků řady brněnských vědeckovýzkumných, kulturních a vzdělávacích institucí. Prostřednictvím vzájemně propojených encyklopedických hesel poskytuje uživatelům internetu informace z různých oblastí brněnské historie.
  3. Pracoviště archivu a knihovny ARÚB byly v letech 2010 – 2012 zapojeny společně s dalšími převážně brněnskými archeologickými institucemi - do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v ose Partnerství a sítě, a to s cílem vytvořit postupně databázi mapující archeologické situace na území Brna a Jihlavy. Naše pracoviště se aktivně podílelo na vývoji prostředí encyklopedie a také naplňovalo databázi odbornými informacemi. V rámci udržitelnosti projektu archiv nadále využívá svých fondů pro rozšiřování sekce Archeologie a knihovna dodává citace odborných archeologických publikací do sekce Literatura.
  4.  

V současné době vytváří díky podpoře Magistrátu města Brna archeologická sekce týmu IEDB Archeologickou mapu města Brna. Spuštění této mapy je plánováno na rok 2018