Archiv

Vedoucí archivu:  Mgr. Zdenka Kosarová,  Mgr. Olga Lečbychová (mateřská dovolená)
Odborný pracovník - archivář: Kristýna Suchánková, DiS.Veronika Řihánková, DiS. (mateřská dovolená)
Odborný pracovník projektu AIS ČR: Mgr. Michal HlavicaMgr. Irena ŽenožičkováMgr. Jiří Pejchal
 
Adresa
Čechyňská 363/19
602 00 Brno
tel.: +420 515 911 117

Prosíme uživatele archivu, aby svou návštěvu předem nahlásili a zaslali předběžný seznam požadované dokumentace na suchankova@arub.cz nebo telefonicky 515 911 117.
 
Dále bychom také chtěli upozornit, že v souvislosti s externí digitalizací fondu může být omezena možnost studia archiválií. Své požadavky proto, prosím, raději vždy konzultujte předem s pracovníky archivu.
 
Všichni badatelé jsou povinni řídit se pravidly danými badatelským řádem archivu. Studenti mají povinnost předložit při první návštěvě archivu platné potvrzení o studiu, a při opakovaných návštěvách archivu jej každoročně aktualizovat. Badatelský řád se týká také výpůjčních podmínek analogových a digitálních dokumentů, jeho plné znění naleznete zde.
 
Pro případné poskytnutí digitální kopie dokumentu, přístup k osobním fondům a dalším specifickým úkonům (viz badatelský řád archivu) je nutné předložit pracovnicím archivu schválenou žádost. Vyplněnou žádost zasílejte na suchankova@arub.cz. Případné konzultace k nutnosti podání žádosti zasílejte na výše uvedený kontakt nebo telefonicky na 515 911 117.

Chtěli bychom Vás upozornit, že od 1. 9. 2017 budou ve dvoře ARÚB probíhat stavební práce, pohyb v areálu bude proto omezen. Provoz archivu a knihovny to zatím nijak nenaruší, ale tímto prosíme badatele, aby svou návštěvu předem nahlásili (515 911 149). Parkování ve dvoře již není možné.

Děkujeme za pochopení
 
Studijní hodiny pro badatele
pondělí 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
úterý zavřeno  
středa 8:30 - 12:00 13:00 - 17:30
čtvrtek zavřeno  
pátek 8:30 - 12:00  

Současná terénní dokumentace archeologických výzkumů v podobě nálezových zpráv.             DSC_0664-orez.jpg

O archivu

Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (ARÚB) funguje již od dob založení brněnské pobočky Státního archeologického ústavu v roce 1942. Jedná se o oborový archiv, který shromažďuje informace získané archeologickými výzkumy z území Moravy a Slezska. V současnosti obsahuje přibližně 170 000 zpracovaných archiválií.
 
Nejobsáhlejší část fondu tvoří archiv nálezových zpráv (hlášení, nálezové zprávy, expertní posudky a další podobné dokumenty), dále fotoarchiv (negativy, diapozitivy, fotografie) a archiv plánů a map. Specifickou část fondu představují pozůstalosti a osobní fondy amatérských i profesionálních badatelů. Archiv poskytuje badatelskou základnu vědecké obci a studentům historických věd.
 
Fond archivu je systematicky převáděn do podoby digitálního archivu skenováním starších analogových materiálů a ukládáním nových primárně digitálních dokumentů. Z důvodu narůstání objemu digitálních dat a zvyšujících se nároků na jejich administraci a správu byl v roce 2009 vytvořen centrální  informační systém.
 

Internetová databáze terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (IDAV) a Digitální archiv a evidence terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (DAEAV)

Tento systém byl logo-modrepozadi.pngnazván Digitální archiv a evidence terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (DAEAV). Byl založen na systému klient-server jako desktop fungující v na míru postaveném softwaru Megalit. Systém umožňoval propojení veškeré dostupné dokumentace k jednomu archeologickému výzkumu, její uložení v centrálním datovém skladu, popis metadat k jednotlivým dokumentům, zpřístupnění informací on-line, kde bylo možné díky fulltextovému a multikriteriálnímu vyhledávání podle oprávnění listovat, a zaručoval bezpečné sdílení dokumentů. V prostředí webu paralelně fungovala Internetová databáze terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (IDAV). Oba systémy byly propojené.
 
Dne 31. 5. 2017 byl provoz systému IDAV a DAEAV uzamčen pro zápis a změny. Do 1. 7. je ještě možné metadata a dokumenty prohlížet v aplikaci DAEAV. 1. 6. 2017 byl oficiálně spuštěn provoz Archeologické mapy České republiky.megalit.pngIDAV.png
Archeologická mapa České republiky (AMČR) a Archeologický informační systém České republiky (AIS ČR)
AMČR je softwarová aplikace, která slouží ke shromažďování dat o plánovaných terénních zásazích, rozdělování archeologických výzkumů mezi oprávněné organizace, sběru a publikaci informací o jejich výsledcích. Na území Moravy a českého Slezska plynule navazuje na informační systém DAEAV. AMČR zahrnuje i retrospektivní databázi archeologických výzkumů, nálezů a lokalit, interaktivní mapu, digitální archiv terénní dokumentace a soubor bibliografických údajů. AMČR je součástí jednotné oborové infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS ČR) zapsané do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace MŠMT. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. se v lednu 2016 stal řešitelem stejnojmenného projektu.
V rámci AIS ČR se ARÚB spolupodílí na správě a rozvoji následujících projektů:
Archeologická mapa České republiky
AMČR sjednocuje základní archeologické infrastruktury v ČR a poskytuje nástroje pro evidenci terénních aktivit, shromažďuje metadata o jejich výsledcích, slouží jako repozitář sekundární dokumentace a data poskytuje veřejnosti k užití.
Digitální archiv AMČR
Digitální archiv je webová aplikace určená k prohlížení digitálních dokumentů uložených v AMČR. Nahrazuje předchozí aplikace digitálních archivů ARÚP a ARÚB. Rozhraní je plně provázáno s AMČR a zpřístupňuje archivované dokumenty včetně navázaných popisných a prostorových dat.
Archeologie online
Portál prezentuje digitální informační zdroje svázané s poznáváním minulosti české krajiny a českou archeologií. Cílem portálu je nabídnout uživateli rozcestník s mnohdy těžko dostupnými údaji, které mu umožní zorientovat se v existujících infrastrukturách, evidenčních systémech, nástrojích a portálech.
http://www.archeologieonline.cz/
 
Více informací na http://www.aiscr.cz.
 
obr.jpg
Od 1. 6. 2017 převzala AMČR plně funkci agendového systému pro odevzdávání dokumentace z archeologických výzkumů. Všechna data a dokumenty byly převedeny z předchozí databáze DAEAV, dílčí informace jsou dosud optimalizovány. Uživatelské účty nemusí archeologové z oprávněných archeologických organizací vytvářet znovu. Stačí pouze zažádat o obnovu hesla na úvodní straně AMČR (zapomenuté heslo). 
 
Veškeré instrukce, návody a aktuality sledujte na http://www.archeologickamapa.cz.
Přehledný informační leták naleznete na  http://www.archeologickamapa.cz/downloads/AMCR_letak.pdf

 

am.jpg 
Pro pracovníky oprávněných archeologických organizací
Oprávněná organizace (s působností na Moravě a ve Slezsku), která má povolení k provádění archeologických výzkumů, má za povinnost (podle § 21 odst. 4 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, Povolení k provádění archeologických výzkumů MK ČR a dle Dohody s Akademií věd ČR):
1. oznámit ARÚB zahájení archeologického výzkumu nejméně 10 dnů před jeho započetím (dříve formulář OZAA)
2. po ukončení každého archeologického výzkumu, nejméně jednou za kalendářní rok, podat ARÚB zprávu o jeho výsledcích (dříve formulář ZAA)
3. do tří let od ukončení archeologického výzkumu odevzdat nálezovou zprávu (viz Pokyny pro sestavování nálezové zprávy)
  1.  
  2. Upozornění: Je-li archeologický výzkum prováděn na území prohlášeném za kulturní památku (KP), národní kulturní památku (NKP), památkovou rezervaci (MPR, VPR) nebo památkovou zónu (PZ), musí být výše uvedené dokumenty zaslány i na Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Brně (kontaktní pracovnice Mgr. D. Vorlíčková, vorlickova.dagmar@npu.cz), v případě zápisu výzkumu do AMČR je tato informace zasílána na NPÚ automaticky prostřednictvím systému.
  3.  
  4. Soubory ke stažení:
  1.  
  2. Projekt Internetové encyklopedie dějin Brna (IEDB)
  3. Internetová encyklopedie dějin Brna je kulturně informačním portálem dlouhodobě zpracovávaným širokým kolektivem odborných pracovníků řady brněnských vědeckovýzkumných, kulturních a vzdělávacích institucí. Prostřednictvím vzájemně propojených encyklopedických hesel poskytuje uživatelům internetu informace z různých oblastí brněnské historie.
  4. Pracoviště archivu a knihovny ARÚB byly v letech 2010 – 2012 zapojeny společně s dalšími převážně brněnskými archeologickými institucemi - do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v ose Partnerství a sítě, a to s cílem vytvořit postupně databázi mapující archeologické situace na území Brna a Jihlavy. Naše pracoviště se aktivně podílelo na vývoji prostředí encyklopedie a také naplňovalo databázi odbornými informacemi. V rámci udržitelnosti projektu archiv nadále využívá svých fondů pro rozšiřování sekce Archeologie a knihovna dodává citace odborných archeologických publikací do sekce Literatura.
  5.  

V současné době vytváří díky podpoře Magistrátu města Brna archeologická sekce týmu IEDB Archeologickou mapu města Brna. Spuštění této mapy je plánováno na rok 2018