Archiv

Vedoucí archivu:  Mgr. Zdenka Kosarová;  Mgr. Olga Lečbychová (mateřská dovolená)
Odborní pracovníci a dokumentátoři: Kristýna Suchánková, DiS.; Veronika Řihánková, DiS. (mateřská dovolená)
 
Adresa
Čechyňská 363/19
602 00 Brno
tel.: 515 911 117 
 
 Současná terénní dokumentace archeologických výzkumů v podobě nálezových zpráv.           Současná terénní dokumentace archeologických výzkumů v podobě nálezových zpráv.
 
Dále bychom také upozornily na omezené možnosti práce s nálezovými zprávami z důvodu postupné digitalizace archivního fondu. Digitalizace bude probíhat externě, a to od poloviny června až do konce kalendářního roku 2016. Vzhledem k tomu, že nálezové zprávy nemusí být aktuálně dostupné, prosíme badatele, kteří by měli zájem nahlížet do textových dokumentů, aby svůj záměr předem konzultovali s pracovnicemi archivu (suchankova@arub.cz; kosarova@arub.cz) .
 

 
Studijní hodiny pro badatele
pondělí 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
úterý zavřeno  
středa 8:30 - 12:00 13:00 - 17:30
čtvrtek zavřeno  
pátek 8:30 - 12:00  
 
Prosíme uživatele archivu, aby svou návštěvu předem nahlásili a zaslali předběžný seznam požadované dokumentace na suchankova@arub.cz nebo telefonicky 515 911 117.
 
Speciální dřevěné boxy pro archivaci nejstarší fotodokumentace z archeologických výzkumů v podobě skleněných filmových negativů.

Archiv archeologického ústavu Brno funguje již od dob založení brněnské pobočky Státního archeologického ústavu v roce 1942. Je to oborový archiv, který shromažďuje informace získané archeologickými výzkumy z území Moravy a Slezska, nejedná se však o archiv ve smyslu archivního zákona. V současnosti obsahuje přibližně 170 000 zpracovaných archiválií.

Nejobsáhlejší část fondu tvoří archiv nálezových zpráv (hlášení, nálezové zprávy, expertní posudky a další podobné dokumenty), dále fotoarchiv (negativy, diapozitivy, fotografie) a archiv plánů a map. Specifickou část fondu představují pozůstalosti amatérských i profesionálních badatelů. Archiv poskytuje badatelskou základnu vědecké obci a studentům historických věd.
 

V současné době dochází na pracovišti k systematické tvorbě digitálního archivu skenováním starších analogových materiálů a ukládáním nových primárně digitálních dokumentů. Z důvodu narůstání objemu digitálních dat a zvyšujících se nároků na jejich administraci a správu byl vytvořen nový centrální databázový systém s možností aktivního plnění archivu a vedení osobních přehledných účtů ze strany oprávněných archeologických institucí.
 
Nový systém, který se nachází ve fázi implementace a optimalizace, byl nazván Internetová databáze terénních archeologických výzkumů Moravy a Slezska. Je založen na systému klient-server s web a desktop klientem distribuovaným pod označením Megalit, který zajišťuje komfortní práci s velkým množstvím dat on-line i off-line. Databáze umožní propojit veškerou dostupnou dokumentaci k jednomu archeologickému výzkumu, její uložení v centrálním datovém skladu, popis metadat k jednotlivým dokumentům, zpřístupnění informací on-line, kde je možné díky fulltextovému a multikriteriálnímu vyhledávání podle oprávnění listovat, a zaručuje bezpečné sdílení dokumentů.
 
Doplňujícími funkcemi pro zpřehlednění časového harmonogramu jsou automatická upozorňování na končící časové lhůty pro odevzdávání dokumentace a zobrazení interaktivního kalendáře probíhajících, ukončených i budoucích (oznámených) archeologických výzkumů. Díky internímu komunikačnímu systému navíc dochází k urychlení a zjednodušení komunikace mezi provozovateli a uživateli. Zároveň bude tato evidence sloužit i pro potřeby památkové péče, která bude jeho prostřednictvím zveřejňovat aktuální ohrožené lokality, na nichž by měl být proveden záchranný výzkum. Archeologický výzkum je tak archivovaný ve všech fázích „života“: od jeho zápisu oprávněnou institucí po konečné uložení veškeré dokumentace v digitálním archivu.
 
Internetová databáze terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v náhledu na zápis nové archeologické akce.           Ukázka pracovního prostředí softwaru Magalit, který zjednodušší, zpřehlední a zkvalitní systém archivace archeologických dat.
 
Řešení celého systému ovlivnila možnost budoucího fungování jednotné celorepublikové databáze archeologických výzkumů. Proto jsme základ systému vytvořili na bázi Internetové evidence terénních archeologických výzkumů archivu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. a respektovali jsme jeho stávající hesláře a formulářovou strukturu.
 
Implementaci nového systému do praxe jsme naplánovali na rok 2011. Doufáme, že se nejen zvýší informovanost a vzájemná přehlednost v činnosti archeologické obce, ale že se i prohloubí zájem o tuto problematiku a přispěje k většímu ocenění významu informačního dědictví pro společnost. Informace vypovídající o bohaté prehistorii a historii na území našeho státu jsou nedílnou součástí kulturního dědictví a podílí se na formování a vnímání národní identity. Jejich význam zároveň slouží k pochopení dějin a kultury v kontextu celé Evropy.
 
Dne 5.12.2011 vešel v platnost nový badatelský řád archivu. Studenti mají nově povinnost předložit při každé první návštěvě archivu platné potvrzení o studiu, a při opakovaných návštěvách archivu jej každoročně aktualizovat. Badatelský řád se týká také výpůjčních podmínek analogových a digitálních dokumentů.
Plné znění badatelského řádu naleznete zde.
 
 
Z důvodu narůstání objemu digitálních dat a zvyšujících se nároků na jejich administraci a správu jsme se rozhodli vytvořit nový centrální evidenční systém. Zároveň pohlížíme na archivaci informačního dědictví jako na společný zájem, společnou záležitost celé archeologické obce. Proto jsme nástroj na správu digitálního archivu koncipovali nad rámec běžné databáze a vytvořili jsme komplexní informační systém. Pracovníci oprávněných archeologických organizací tak mají možnost aktivního plnění archivu a vedení osobních přehledných účtů včetně vlastní archivní databáze.
 
Jste-li archeologem nebo jiným odborným pracovníkem oprávněné archeologické organizace, máte možnost využívat náš archivní informační systém i vy. Návod k registraci můžete stáhnout ZDE nebo naleznete na http://www.arub.smartgis.cz.
 
Systém se momentálně nachází ve fázi implementace a optimalizace. Pokud máte zajištěna přístupová práva, můžete začít odevzdávat informace o archeologických akcích a dokumentaci právě prostřednictvím nového informačního systému. Máte-li zájem o zaškolení do pracovního prostředí, sledujte aktuální termíny skupinových školení nebo nás kontaktujte (lecbychova@arub.cz) a domluvte si osobní konzultaci.
 
Veřejnosti nabízíme on-line katalog digitálního archivu: http://www.arub.smartgis.cz.
 logo-modrepozadi.png
 
V současnosti přecházíme na nový informační systém (viz Projekt Megalit). Zatím je možné stále odevzdávat hlášení a dokumentaci o archeologických výzkumech také klasickou cestou (OZAA, ZAA, NZ). Doporučujeme vám ovšem zároveň registraci v informačním systému (podrobný návod naleznete ZDE) a seznámení se s jeho pracovním prostředím.
 
Instrukce pro odevzdávání klasických OZAA, ZAA a NZ:
Oprávněná organizace (s působností na Moravě a ve Slezsku) k provádění archeologických výzkumů má za povinnost (podle § 21 odst. 4 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, Povolení MK ČR a dle Dohody s Akademií Věd ČR):
  1. oznámit ARÚB zahájení archeologického výzkumu nejméně 10 dnů před jeho započetím (formulář OZAA), zasílejte prosím mailem: suchankova@arub.cz
  2. po ukončení každého archeologického výzkumu, nejméně jednou za kalendářní rok, podat ARÚB zprávu o jeho výsledcích (formulář ZAA), zasílejte prosím mailem na adresu:suchankova@arub.cz
  3. do tří let od ukončení archeologického výzkumu odevzdat nálezovou zprávu (viz Pokyny pro sestavování nálezové zprávy), v tištěné podobě a v jejím digitálním ekvivalentu (*.pdf).
Upozornění: Je-li archeologický výzkum prováděn na území prohlášeném za kulturní památku (KP), národní kulturní památku (NKP), památkovou rezervaci (MPR, VPR) nebo památkovou zónu (PZ), musí být výše uvedené dokumenty zaslány i na Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Brně (kontaktní pracovnice Mgr. D. Vorlíčková,    vorlickova.dagmar@npu.cz). Tato povinnost neodpadá ani při použití archivního informačního systému.
 
Soubory ke stažení:
 
Internetová encyklopedie dějin Brna je kulturně informačním portálem dlouhodobě zpracovávaným širokým kolektivem odborných pracovníků řady brněnských vědeckovýzkumných, kulturních a vzdělávacích institucí. Prostřednictvím vzájemně propojených encyklopedických hesel poskytuje uživatelům internetu informace z různých oblastí brněnské historie.
 
Pracoviště archivu a knihovny ARÚ AV ČR Brno jsou od roku 2010 zapojena - společně s dalšími převážně brněnskými archeologickými institucemi - do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v ose Partnerství a sítě, a to s cílem vytvořit postupně databázi mapující archeologické situace na území Brna a Jihlavy. Naše pracoviště se aktivně podílejí na vývoji prostředí encyklopedie a také naplňují databázi odbornými informacemi. Archiv využívá svých fondů pro rozšiřování sekce Archeologie, knihovna dodává citace odborných archeologických publikací do sekce Literatura.
 
 
 encyklopedie.png