Archiv

 

Studijní hodiny pro badatele

 
pondělí 9:00 - 12:00 14:00 - 16:00
úterý zavřeno  
středa 9:00 - 12:00 14:00 - 16:00
čtvrtek zavřeno  
pátek 9:00 - 12:00  
 

Vedoucí archivu:  Mgr. Olga Lečbychová

Odborný pracovník - archivář: Mgr. Václav Kolomazníček,  Veronika Řihánková, DiS. (mateřská dovolená)
Správce dat: Mgr. Tomáš Pavloň, Mgr. Irena Ostrá (mateřská dovolená)
 
Adresa Současná terénní dokumentace archeologických výzkumů v podobě nálezových zpráv.
Čechyňská 363/19
602 00 Brno
tel.: +420 515 911 117
 
Prosíme uživatele archivu, aby svou návštěvu předem nahlásili a zaslali předběžný seznam požadované dokumentace nově na kolomaznicek@arub.cz nebo telefonicky 515 911 117.
 
Dále bychom také chtěli upozornit, že v souvislosti s externí digitalizací fondu může být omezena možnost studia archiválií. Své požadavky proto, prosím, raději vždy konzultujte předem s pracovníky archivu.
 
Všichni badatelé jsou povinni řídit se pravidly danými badatelským řádem archivu. Studenti mají povinnost předložit při první návštěvě archivu platné potvrzení o studiu, a při opakovaných návštěvách archivu jej každoročně aktualizovat. Badatelský řád se týká také výpůjčních podmínek analogových a digitálních dokumentů, jeho plné znění naleznete zde.
 
Pro případné poskytnutí digitální kopie dokumentu, přístup k osobním fondům a dalším specifickým úkonům (viz badatelský řád archivu) je nutné předložit pracovnicím archivu schválenou žádost. Vyplněnou žádost zasílejte nově na kolomaznicek@arub.cz. Případné konzultace k nutnosti podání žádosti zasílejte na výše uvedený kontakt nebo telefonicky na 515 911 117.
 

O archivu 

ilustrační 10 2018

Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (ARÚB) funguje již od dob založení brněnské pobočky Státního archeologického ústavu v roce 1942. Jedná se o oborový archiv, který shromažďuje informace získané archeologickými výzkumy z území Moravy a Slezska. V současnosti obsahuje přibližně 170 000 zpracovaných archiválií.

Nejobsáhlejší část fondu tvoří archiv nálezových zpráv (hlášení, nálezové zprávy, expertní posudky a další podobné dokumenty), dále fotoarchiv (negativy, diapozitivy, fotografie) a archiv plánů a map. Specifickou část fondu představují pozůstalosti a osobní fondy amatérských i profesionálních badatelů. Archiv poskytuje badatelskou základnu vědecké obci a studentům historických věd.
Fond archivu je systematicky převáděn do podoby digitálního archivu skenováním starších analogových materiálů a ukládáním nových primárně digitálních dokumentů. Z důvodu narůstání objemu digitálních dat a zvyšujících se nároků na jejich administraci a správu byl v roce 2009 vytvořen centrální informační systém nazvaný Internetová databáze terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (IDAV) a Digitální archiv a evidence terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (DAEAV). DAEAV byl založen na systému klient-server jako desktop fungující v na míru postaveném softwaru Megalit. Systém umožňoval propojení veškeré dostupné dokumentace k jednomu archeologickému výzkumu, její uložení v centrálním datovém skladu, popis metadat k jednotlivým dokumentům, zpřístupnění informací on-line, kde bylo možné díky fulltextovému a multikriteriálnímu vyhledávání podle oprávnění listovat, a zaručoval bezpečné sdílení dokumentů.
V prostředí webu paralelně fungovala Internetová databáze terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (IDAV). Oba systémy byly propojené.  
Dne 31. 5. 2017 byl provoz systému IDAV a DAEAV uzamčen pro zápis a změny. 1. 6. 2017 byl oficiálně spuštěn provoz Archeologické mapy České republiky.

Arch mapa ilustrace 10 2018

Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)

Archeologický informační systém České republiky (AIS CR) je platformou, na níž dochází k integraci digitálních zdrojů české archeologie. Jejím hlavním cílem je uplatnění informačního systému Archeologická mapa ČR (AMČR) v praxi archeologických institucí i jednotlivců na území ČR, jeho obohacení a provázání s dalšími datovými zdroji. Klíčovou roli v tomto procesu hraje zpracování datových bází pro oblast Moravy a českého Slezska a jejich sjednocení s již existujícími databázemi z českého území. AIS CR je zapsán do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace MŠMT. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. se v lednu 2016 stal řešitelem stejnojmenného projektu.
 

V rámci AIS CR se ARÚB spolupodílí na správě a rozvoji následujících projektů:

 

Archeologická mapa České republiky

AMČR je softwarová aplikace, která slouží ke shromažďování dat o plánovaných terénních zásazích, rozdělování archeologických výzkumů mezi oprávněné organizace, sběru a publikaci informací o jejich výsledcích. Na území Moravy a českého Slezska plynule navazuje na informační systém DAEAV. AMČR zahrnuje i retrospektivní databázi archeologických výzkumů, nálezů a lokalit, interaktivní mapu, digitální archiv terénní dokumentace a soubor bibliografických údajů.
 
Digit archiv 2 10 2018
Od 1. 6. 2017 převzala AMČR plně funkci agendového systému pro odevzdávání dokumentace z archeologických výzkumů. Všechna data a dokumenty byly převedeny z předchozí databáze DAEAV, dílčí informace jsou dosud optimalizovány. Uživatelské účty nemusí archeologové z oprávněných archeologických organizací vytvářet znovu. Stačí pouze zažádat o obnovu hesla na úvodní straně AMČR (zapomenuté heslo).
 
Veškeré instrukce, návody a aktuality sledujte na http://www.archeologickamapa.cz.
Přehledný informační leták naleznete na http://www.archeologickamapa.cz/downloads/AMCR_letak.pdf.
 

Digitální archiv AMČR

Digit archiv 1 10 2018 Digit archiv 2 10 2018

Digitální archiv je webová aplikace určená k prohlížení digitálních dokumentů uložených v AMČR. Nahrazuje předchozí aplikace digitálních archivů ARÚP a ARÚB. Rozhraní je plně provázáno s AMČR a zpřístupňuje archivované dokumenty včetně navázaných popisných a prostorových dat: http://digiarchiv.amapa.cz/home
 

Archeologie onlineArcheo-online 10 2018

Portál prezentuje digitální informační zdroje svázané s poznáváním minulosti české krajiny a českou archeologií. Cílem portálu je nabídnout uživateli rozcestník s mnohdy těžko dostupnými údaji, které mu umožní zorientovat se v existujících infrastrukturách, evidenčních systémech, nástrojích a portálech.
http://www.archeologieonline.cz/
Více informací na http://www.aiscr.cz .
 

Další projekty

AIS-2

Pro léta 2017-2021 získal v rámci OP VVV podporu navazující projekt Archeologický informační systém – druhá generace (AIS-2), který byl zahájen 1. října 2017. AIS-2 se zabývá technickým rozvojem infrastruktury, její dlouhodobou udržitelností, zvyšováním kvality datových souborů a využitelností dat v rámci vědeckého výzkumu. Řešitelem projektu je ARÚP, ARÚB spoluřešitelem.
EU 10 2018 msmt 10 2018
 

INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Projekt podpořený MK ČR v rámci NAKI (2016 – 2020). Hlavním řešitelem je Knihovna Akademie věd ČR.
Hlavním cílem projektu je vytvořit potřebné nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci v humanitních oborech (například historie, literatura, filozofie apod.), jejímž základem nebudou dle stávajících zvyklostí analogové dokumenty, nýbrž zdroje dostupné v elektronické podobě – například digitalizované dokumenty, elektronické databáze či různé separátní kolekce elektronických dat vědecké povahy, jež vznikají na akademických pracovištích a které dosud nejsou používány v uspokojivém množství, nemluvě o absenci jejich systematického propojení.
Více informací na https://indihu.cz/
 

Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku

Projekt podpořený MK ČR v rámci programu NAKI (2018 – 2022). Hlavním řešitelem je Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
Dálkový průzkum včetně letecké archeologie patří k nejdůležitějším způsobům získávání informací o archeologických lokalitách a historických památkách. V archivech archeologických institucí na Moravě a ve Slezsku se v posledních dvou desetiletích akumulovalo velké množství leteckých fotografií a souvisejících dat, ale doposud neproběhlo jejich standardní vyhodnocení a trvalé zajištění. Projekt si klade za cíl zachovat tento fond pro budoucnost (dílčí cíl 1), standardizovat metody sběru a zpracování dat dálkového průzkumu (2), odborně popsat obsah leteckých snímků (3), provést revizi vybraných lokalit v terénu (4), jakož i zpřístupnit fond odborné i laické veřejnosti (5). Ke zpracování leteckých snímků budou použity softwarové aplikace infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR), S výsledky projektu bude veřejnost seznámena výstavou v Moravském zemském muzeu a prostřednictvím webové aplikace.

Projekt Internetové encyklopedie dějin Brna (IEDB)IEDB 10 2018

Internetová encyklopedie dějin Brna je kulturně informačním portálem dlouhodobě zpracovávaným širokým kolektivem odborných pracovníků řady brněnských vědeckovýzkumných, kulturních a vzdělávacích institucí. Prostřednictvím vzájemně propojených encyklopedických hesel poskytuje uživatelům internetu informace z různých oblastí brněnské historie.

Pracoviště archivu a knihovny ARÚB byly v letech 2010–2012 zapojeny společně s dalšími převážně brněnskými archeologickými institucemi - do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v ose Partnerství a sítě, a to s cílem vytvořit postupně databázi mapující archeologické situace na území Brna a Jihlavy. Naše pracoviště se aktivně podílelo na vývoji prostředí encyklopedie a také naplňovalo databázi odbornými informacemi. V rámci udržitelnosti projektu archiv nadále využívá svých fondů pro rozšiřování sekce Archeologie a knihovna dodává citace odborných archeologických publikací do sekce Literatura.

V současné době vytváří díky podpoře Magistrátu města Brna archeologická sekce týmu IEDB Archeologickou mapu města Brna. Spuštění této mapy je plánováno na rok 2018.