Informace pro stavebníky

Kontakty pro Moravu a Slezsko:

Mgr. Lenka Macháňová (Morava - Zlínský kraj, Jihomoravský kraj)
tel: +420 515 911 133
email: machanova@arub.cz
 
Mgr. Eva Juhaňáková (Morava - Olomoucký kraj, kraj Vysočina)
tel: +420 515 911 121
email: juhanakova@arub.cz

Helena Kavanová (Slezsko - Moravskoslezský kraj)
tel: +420 553 821 603
email: opava@arub.cz
 
Kontakty pro Čechy: (kraj Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Praha)
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. - odkaz, info pro stavebníky
tel: +420 257 014 310
email: oznameni@arup.cas.cz
 
 
Příloha Velikost
oznameni o zahajeni stavebni cinnosti pro Moravu a Slezsko.doc 27 KB
zadost o vyjadreni ke stavebni cinnosti pro Moravu a Slezsko.doc 26.5 KB

 

 

Základní informace

Stavebník, respektive projektant by si měl během přípravy stavby, při níž dojde k zásahům pod povrch terénu, ověřit, zda není stavba plánována na území s archeologickými nálezy (lze použít připravený formulář – odkaz na žádost). Pojem "území s archeologickými nálezy" se vymezuje negativně. Tedy pouze tam, kde spolehlivě víme, že žádné nálezy nejsou a být nemohou, hovoříme o území bez archeologických nálezů. Z uvedeného vyplývá, že územím s archeologickými nálezy je prakticky celá Česká republika a proto by měl být u téměř každého zásahu pod úroveň terénu přítomen archeolog.

Pokud stavba (příp. i jiná činnost zasahující do terénu) probíhá na území s archeologickými nálezy je stavebník dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu (k oznámení lze použít připravený formulář) a umožnit jemu, nebo jiné oprávněné organizaci provést archeologický výzkum. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

V případě staveb v historických jádrech měst, jejich blízkém okolí, nebo rozsáhlých staveb v blízkosti známých lokalit je vhodné nechat vypracovat odbornou rešerši, popřípadě provést zjišťovací výzkum. Získané informace umožní přesnější odhad času a finančních nákladů na provedení vlastního archeologického výzkumu.

Často kladené dotazy
Otázka: Jak mám oznámit stavbu Archeologickému ústavu?
Odpověď: Použijte připravený formulář a pošlete nám ho e-mailem* (sekretariat@arub.cz), nebo poštou. *Prosíme, uveďte do jména souboru katastr, nebo název stavby.
 
Otázka: Jak poznám, že stavím na území s archeologickými nálezy?
Odpověď: Pokud nestavíte v opuštěném lomu nebo povrchovém dole, s největší pravděpodobností stavíte na území s archeologickými nálezy. Obraťte se na nejbližší oprávněnou organizaci, nebo Archeologický ústav AV ČR, kde budou mít přesnější informace.
 
Otázka: Kde seženu doklad o provedení archeologického výzkumu potřebný ke kolaudaci stavby?
Odpověď: Doklad o provedení výzkumu vydává formou expertního listu či nálezové zprávy organizace, která výzkum provedla. Pokud výzkum proveden nebyl, slouží jako doklad ke kolaudaci doklad o zaplacení pokuty uložené ve správním řízení o uložení pokuty za porušení oznamovací povinnosti podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., případně vyjádření krajského úřadu k tomuto porušení.
 
Další informace viz Referát památkové péče