doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

vedoucí detašovaného pracoviště Opava
telefon: +420 515 911 181, +420 602 547 537
e-mail: kouril@arub.cz
pracoviště: Brno, Opava
 
 
V letech 1969-1974 absolvoval studium prehistorie a historie na FF UJEP v Brně ukončené diplomovou prací. V roce 1978 získal titul PhDr. a v roce 1993 mu byl po obhájení dizertace udělen titul CSc. V roce 2001 se stal docentem.
 
Svou odbornou praxi započal v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna (1975-1979), poté působil v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně, expozitura Opava (1979- 1993); od roku 1993 pracuje v Archeologickém ústavu AV ČR v Brně, v.v.i., kde zastával funkci zástupce ředitele (1993-1998) a následně pozici ředitele. Podílel se na vzniku oboru Středověká archeologie na Slezské univerzitě v Opavě, kde doposud přednáší. Je členem oborové rady doktorského studia archeologie na Masarykově univerzitě v Brně i Slezské univerzitě v Opavě a školitelem doktorandů na obou těchto školách; pravidelně je zván k obhajobám magisterských, doktorských a habilitačních prací.
 
Specializuje se na slovanskou a středověkou archeologii, především na opevněná sídla, pohřebiště, jádra středověkých měst a hmotnou kulturu obecně; tomu odpovídají i jeho terénní aktivity (desítky drobnějších i větších sondážních a záchranných výzkumů, dlouhodobě např. vede systematický výzkum na hradisku v Chotěbuzi- Podoboře). V současnosti se jako vedoucí Střediska pro slovanskou a středověkou archeologii zabývá okruhem otázek spjatých zejména s velkomoravskou a povelkomoravskou tematikou ve středoevropském i evropském kontextu.
 
Zodpovídá za výzkumný záměr ARÚ AV ČR v Brně, v.v.i. "Pravěký a časně dějinný vývoj ve střední Evropě z pohledu nejnovějších výsledků archeologického bádání na Moravě a ve Slezsku" a koordinuje mezinárodní projekt Moravia Magna pod patronací UISPP v Bruselu (od roku 2011). Aktivně participuje i na řadě dalších internacionálních výzkumných úkolů (Francie, Německo, Polsko, Slovensko), v současnosti garantuje projekt MK ČR "Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy" (2012-2015).
 
Je autorem a spoluautorem cca 240 monografií, studií, článků, zpráv i recenzí, uveřejněných nejen u nás, ale i v zahraničí (Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Rusko).

 
Působí v redakčních radách prestižních archeologických (Slovenská archeológia, Przeglad Archeologiczny, Ślaskie Sprawozdania Archeologizcne) i vlastivědních časopisů (Těšínsko, Časopis Slezského zemského muzea), je spolueditorem periodika Archaeologia historica, řady sborníků či sborníkových monografií a předsedou redakční rady časopisu Přehled výzkumů. Angažuje se ve vědeckých radách případně tzv. radách institucí (SU v Opavě, FPF SU v Opavě, Centrum medievistických studií Praha, AÚ AV ČR Praha, v.v.i., Muzeum Těšínska), je členem Českého archeologického komitétu, dopisujícím členem Archeologického ústavu SAV v Nitře. Byly mu uděleny pamětní medaile SU v Opavě, Muzea Těšínska v Českém Těšíně a AÚ SAV v Nitře.