Pozvánka na konferenci Archeologie barbarů 2018

V letošním roce se v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. koná XIV. protohistorická konference Archeologie barbarů, jejímž tématem jsou Zbraně a jejich nositelé. Cílem konference je načrtnout aktuální stav bádání o výstroji a výzbroji v protohistorické archeologii středoevropského barbarika. leták; prihlaska

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.
Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i.
Archeologický ústav SAV v Nitre
Katedra archeologie Univerzity Hradec Králové
Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave
Numismatické oddělení Národního muzea, Praha
 
si vás dovolují pozvat na
 
XIV. PROTOHISTORICKOU KONFERENCI
 
ARCHEOLOGIE BARBARů 2018
 
která se bude konat v
v Brně ve dnech 3. – 5. října 2018.
 
Hlavním tématem mezinárodní konference jsou:
 
„Zbraně a jejich nositelé“
 
Předměty vojenské či válečnické povahy patří k základním artefaktovým kategoriím protohistorické archeologie. Keltská, římská či germánská výstroj a výzbroj představují téma, které je přítomné v celé řadě aspektů archeologického bádání. Široce definované téma konference umožňuje jejich problematiku nahlížet z hlediska kvantitativních a kvalitativních parametrů nejrůznějších forem militarií, reflektovat výpovědi jejich nálezových kontextů, ať již o společenských aspektech (exemplárně na příkladu bojovnických hrobů) či o případných místech s vyšší koncentrací vojáků a válečníků (např. tábory) nebo o vojenských střetech a bitvách. Stále početněji se militaria objevují i v souborech pocházejících z povrchových prospekcí, čímž se v mnohém modifikují donedávna vžité představy o distribučních územích jednotlivých forem. V interdisciplinárním pohledu lze účinky a užívání zbraní studovat například na antropologickém materiálu. Cílem konference je načrtnout aktuální stav bádání o výstroji a výzbroji v protohistorické archeologii středoevropského barbarika, a to na příkladech konkrétních forem, lokalit, regionů či různých kulturních skupin.
 
Konference je v letošním roce tematicky vyhraněná. Záměrem organizátorů je proto zajištění nejméně jedné zvané, tematické přednášky.
Samozřejmě ani tentokrát nebude chybět pravidelná sekce „Varia“, kde budou představeny nové výsledky výzkumů nebo projektů či nové nálezy.
 
Výsledkem konference bude tematický sborník přednesených referátů „Archeologie barbarů 2018“ .
 
Přihlášky s názvy referátů v délce 20 minut a případných posterů posílejte prosím nejpozději do 31. 8. 2018 na adresu: komoroczy@arub.cz
Konferenční poplatek: 1000,- Kč (občerstvení, společenský večer, zvané přednášky, sborník)
Konferenční poplatek je třeba uhradit do 31. 08. 2018 na účet 259570002/0300 vedený u ČSOB a.s. Brno, Veveří. Jako variabilní symbol uveďte 142018 a do poznámky jméno účastníka/účastníků!
Údaje pro platbu ze zahraničí:
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ62 0300 0000 0002 5957 0002
 
V ojedinělých případech lze poplatek uhradit na místě v hotovosti. O uhrazení poplatku bude vystaveno potvrzení.
 
Místo konání: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
 
Jednací jazyk: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina
 
 
V případě jakýchkoliv nejasností a specifických požadavků se obracejte na členy organizačního týmu: Balázs Komoróczy (komoroczy@arub.cz, 00 420 604 246 002), Michaela Zelíková (misa.zelikova@seznam.cz).
 
Těšíme se na setkání!
 
Za organizátory:
 
Balázs Komoróczy (Brno)
Eduard Droberjar (Hradec Králové/Opole)
Kristian Elschek (Nitra/Bratislava)
Maciej Karwowski (Wien)
Jiří Militký (Praha)
Vladimír Varsik (Trnava)
 

 

2. 3. 2018