Středisko pro výzkum paleolitu a paleoantropologie

 
Hlavní řešená témata:
Evoluce člověka v obecné rovině, s důrazem na vznik a expanzi Homo sapiens
Klimatický a environmentální rámec paleolitického osídlení středního Podunají
Sídelní archeologie loveckých populací ve středním Podunají na úrovni krajiny i konkrétního sídliště – aplikace GIS
Analýza zdrojů, s důrazem na strukturu výživy, lovu a sběru
Technologie výroby nástrojů z kamene a z organických materiálů
Počátky symbolismu, rituální chování a umění
 
Uvedená témata jsou prioritně řešena v těchto kontextech:
Počátek mladého paleolitu (Brněnská kotlina, Mladečské jeskyně)
Gravettien a epigravettien (Čechy a Morava, jmenovitě areál Dolní Věstonice-Pavlov, Předmostí, Petřkovice, střední Pomoraví)
Mezolit (pískovcové oblasti Čech)
Komparativní etnoarcheologický výzkum (Sibiř, Afrika)
 
Odkazy:
-        stránky detašovaného pracoviště Dolní Věstonice – www.dolnivestonice.cz
-        osobní stránky Petra Škrdly – www.iabrno.cz/skrdla
-        stránky Ústavu antropologie PřF MU – www.sci.muni.cz/anthrop/