Dolní Dunajovice

Kontakt:
Rudé armády 17
691 85 Dolní Dunajovice
Tel.: +420 519 517 107
e-mail: dolnidunajovice@iabrno.cz
 
Vedoucí základny: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
 
S novodobou tradicí archeologických výzkumů na římské stanici Hradisko u Mušova a v přilehlém okolí je spojena činnost detašovaného pracoviště v Dolních Dunajovicích. Výzkumná základna vznikla v roce 1981 bezprostředně pro potřeby záchranných výzkumů archeologických lokalit ohrožených stavbou vodního díla Nové mlýny. Od roku 1986 se postupně vyprofilovala jako specializované pracoviště zaměřené na výzkum doby římské a doby stěhování národů (1. – 6. století n. l.). V roce 1999 byla pro základnu získána v obci vlastní budova, která prošla v minulých letech postupnou rekonstrukcí a dnes představuje moderní výzkumné pracoviště a plnohodnotné zázemí pro vědeckou práci.
 
Mezi prioritní výzkumy patří v celoevropském měřítku unikátní pozůstatky římské základny, zanechané zde legiemi císaře Marca Aurelia ve druhé polovině 2. stol. n. l., vědecký zájem je ale věnován i poznávání světa germánských kmenů osídlujících jižní Moravu po přelomu letopočtu. Pracovníci detašovaného pracoviště se také podílejí na záchraně stavebními pracemi ohrožených archeologických památek v regionu a zpracování nalezených artefaktů.
 
Viz také: