Dolní Věstonice

Kontakt:

Dolní Věstonice 25
691 29 Dolní Věstonice
tel.: +420 519 517 637
e-mail: svoboda@arub.cz

 
Unikátní, vnitřně strukturovaný soubor loveckých sídlišť na katastrech obcí Dolní Věstonice a Pavlov byl zkoumán více než 80 let. Na výzkumné projekty Karla Absolona, který zde objevil v roce 1925 mj. také plastiku slavné Věstonické venuše, navázal po druhé světové válce Archeologický ústav Akademie věd. Dlouholetý vedoucí výzkumu doc. Bohuslav Klíma zapojoval do archeologického výzkumu další obory, geologii a antropologii, a rozšířil záběr vědeckého zájmu také na lokality v okolí, takže se začal utvářet obraz vymezeného a vnitřně strukturovaného sídelního areálu Dolní Věstonice – Pavlov.
 
Získány byly rituálně uložené pohřby pleistocénních lovců i jednotlivé zlomky lidských kostí, rozptýlené v kulturních vrstvách. Lidské skelety lze navíc zkoumat v kontextu tábořišť, kde tito lovci žili, s ohništi, půdorysy obydlí, skládkami mamutích kostí, doklady výrobních aktivit, umění a rituálů. Nálezové situace jsou navíc relativně dobře konzervovány díky sprašovému pokryvu. Z těchto důvodů je celý prostor chápán jako modelový areál pro interdisciplinární studium lovců velké stádní zvěře v prostředí chladné stepi a lesostepi svrchního pleistocénu. Současná činnost detašovaného pracoviště v Dolních Věstonicích reflektuje aktuální výzkumný trend, který se odklání od plošného výzkumu paleolitických kultur a území a zaměřuje se na perspektivní areály v detailu. Zkoumány jsou lovecké adaptace a sociální struktury v měnícím se klimatu a krajině.
 
Komplexně pojatá analýza naleziště je předmětem zájmu interdisciplinárních a mezinárodních týmů. Do spolupráce jsou zapojeni nejlepší odborníci ze zahraničí - v minulých letech to byli například američtí archeologové a antropologové a britští přírodovědci. Spektrum používaných metod bude výhledově rozšířeno o perspektivní metody molekulární genetiky a další laboratorní metody analýzy zvířecího i lidského osteologického materiálu. Cílem je vytvoření plastického obrazu první anatomicky moderní populace v Evropě, včetně jejího způsobu života, lovu a sezónního rytmu. Význam areálu Dolní Věstonice – Pavlov dokresluje i skutečnost, že byl vyhlášen národní kulturní památkou.
 
Více na stránce www.dolnivestonice.cz